Regulamin serwisu

§1 DEFINICJE

 1. TeleTropiciel.pl – będący własnością Spółki portal internetowy dostępny pod adresem https://teletropiciel.pl, dostarczający usługę porównywarki cenowej Usług.  
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z TeleTropiciel.pl w celu dokonywania zakupu Usług od Dostawców.
 4. Dostawca – podmiot niebędący Konsumentem, prowadzący działalność w zakresie odpłatnego udostępniania Internetu lub telewizji lub usług telekomunikacyjnych.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta –  osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach TeleTropiciel.pl bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta – informacje dotyczące Oferty Dostawcy wyświetlane w TeleTropiciel.pl, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę. 
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z TeleTropiciel.pl skierowany do Użytkowników.
 8. Spółka – Teletropiciel Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001011543, NIP: 5273035112.
 9. Usługa – treści cyfrowe lub usługi oferowane przez Dostawcę, widoczne w porównywarce serwisu TeleTropiciel.pl.
 10. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z TeleTropiciel.pl.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie Regulaminu Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę wyszukiwania i porównywania ofert Dostawców na świadczenie Usług.
 3. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie.
 4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem https://teletropiciel.pl/regulamin.

§3 KORZYSTANIE Z TELETROPICIEL.PL

 1. Do korzystania z TeleTropiciel.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z TeleTropiciel.pl zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do TeleTropiciel.pl jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§4 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu dokonania zakupu Usługi Użytkownik powinien najpierw podać wymagane kryteria wyszukiwania w polu porównywarki, a następnie nacisnąć przycisk „Wyszukaj oferty”
 2. Przed dokonaniem zakupu Usługi, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z ofertą Usługi oraz regulaminem sprzedaży danego Dostawcy (jeżeli został udostępniony).
 3. Klikniecie przez użytkownika w przycisk „Zamawiam” nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży usług, a jedynie przekierowuje Użytkownika do formularza kontaktowego albo oferty konkretnego dostawcy.
 4. Spółka nie jest stroną umów sprzedaży Usług. TeleTropiciel.pl dostarcza jedynie funkcję wyszukiwarki i porównywarki Usług, natomiast umowa sprzedaży Usług jest zawierania pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach określonych przez danego Dostawcę.
 6. Czas realizacji / aktywacji Usługi wskazany jest przez Dostawcę w jego Usłudze.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy treścią oferty Dostawcy widoczną w TeleTropiciel.pl a finalną treścią oferty Dostawcy w chwili zawierania umowy sprzedaży Usług.
 8. Wszelkie pytania, żądania i roszczenia (w tym reklamacje i zwroty) związane z Umową sprzedaży Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Merchanta, u którego nabył Towar.

§5 REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

 • Odpowiedzialność za zamówione Usługi ponosi w całości Dostawca.
 • Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Dostawcy u którego nabył Usługę. Dane kontaktowe Dostawcy dostępne są w ofercie Usługi albo w regulaminie sprzedaży Dostawcy.  

§6 REKLAMACJE I SPORY DOTYCZĄCE TELETROPICIEL.PL

 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania TeleTropiciel.pl i zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Spółki drogą elektroniczną, na adres e-mail:  kontakt@teletropiciel.pl lub na adres korespondencyjny  Teletropiciel Sp. z.o.o., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 70.
 • Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • Wszelkie spory ze świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 14, wynikłe pomiędzy TeleTropiciel.pl a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: kontakt@teletropiciel.pl lub na adres korespondencyjny Teletropiciel Sp. z o.o. ul. Prosta 70 ; 00-838 Warszawa
 • W zakresie danych osobowych Kupujących, administratorem danych osobowych Kupującego jest Merchant, z którym Kupujący zawarł Umowę sprzedaży.

§8 OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Spółką a Użytkownikiem następuje z chwilą dokonanie czynności wejścia na TeleTroppiciel.pl np. poprzez wpisanie adres w pasku adresu przeglądarki, kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania z TeleTropiciel.pl przez Użytkownika.
 • Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.
 • Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
  • Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub TeleTropiciel.pl do przepisów prawa mających na nie wpływ,
  • Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
  • Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub TeleTropiciel.pl,
  • Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub TeleTropiciel.pl,
  • Zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 • W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.

§9 INNE

 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, tj. w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 • Szybko skontaktuj się z nami pod adresem e-mail Spółki: kontakt@teletropiciel.pl lub na adres korespondencyjny Teletropiciel Sp. z o.o. ul. Prosta 70 ; 00-838 Warszawa